ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΡΑΣΗ: Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής

Ε.Π.: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
Με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και της Ελλάδας
Τίτλος προγράμματος: ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Ωφελούμενοι του προγράμματος, είναι οι απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας από 29 έως 64 ετών, υπέβαλαν αίτηση και είναι επιλέξιμοι.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα:
Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει
A) Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών.
Β) Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχους: α) την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι με βάση το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους β) την κατάλληλη σύζευξη του προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις γ) την προετοιμασία των ανέργων για την μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και της ένταξης / επανένταξής τους σε αυτήν δ) την παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης και ε) τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό.
Γ) Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
Δ) Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.

Υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης:
Οι υπηρεσίες που παρέχονται στον ωφελούμενο από το Κε.Δι.Βι.Μ.2 EXELIXIS πριν και κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης αφορούν
α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων,
β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελουμένου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και
γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την ενδεχόμενη μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας.

Εκπαιδευτικό Επίδομα:
Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 2.600 ευρώ και περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης το οποίο λαμβάνει ο ωφελούμενος της Δράσης από την Αναθέτουσα Αρχή, για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τους όρους της 2/2016 πρόσκλησης.
Εκπαιδευτικές ενότητες προγράμματος:
• Εναρκτήρια συνάντηση (Γνωριμία, Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών, Παρουσίαση προγράμματος - Εκπαιδευτικό συμβόλαιο)
• Αξιολόγηση εκπαιδευτικής διεργασίας
• Η Έννοια του Μάρκετινγκ
• Τμηματοποίηση της Αγοράς
• Το Μείγμα μάρκετινγκ (Marketing Mix)
• Αγοραστική Συμπεριφορά Καταναλωτών και Βιομηχανικών Πελατών
• Ο ρόλος της Επικοινωνίας στις Πωλήσεις
• Διοίκηση και Οργάνωση Τμήματος Πωλήσεων
• Διαχείριση Παραγγελιών και Αποθεμάτων
• Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
• Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
• Προετοιμασία για την αγορά εργασίας
• Χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS Γαρδικίου 5 Καρδίτσα ή στο τηλέφωνο 24410-40050
Πληροφορίες σχετικά με την Δράση:
www.voucher.gov.gr

 

Γραφτείτε στο Newsletter και ενημερωθείτε για προγράμματα ανέργων και επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
logos-bottom
eyc horizontal s

© Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Εxelixis. All rights reserved. Μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου Exelixis.