ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ
Ε.Π.: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και της Ελλάδας

Τίτλος προγράμματος: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ωφελούμενοι του προγράμματος, είναι ΟΛΟΙ οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ έως 29 ετών, υπέβαλαν αίτηση και είναι επιλέξιμοι.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα:
Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει
α) θεωρητική κατάρτιση των ωφελουμένων, συνολικής διάρκειας 120 ωρών και
β) πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας,
συνολικής διάρκειας 480 ωρών
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) ανέρχεται σε 600 ώρες.
Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη.

 

Πρακτική άσκηση:
Αφορά την τοποθέτηση του ωφελούμενου μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, σε θέση πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενη επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, με την οποία ο ωφελούμενος θα έχει συμβληθεί από κοινού με τον φορέα μας
Δείτε τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης:
Οι υπηρεσίες που παρέχονται στον ωφελούμενο από το Κε.Δι.Βι.Μ.2 EXELIXIS πριν και κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης αφορούν
α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων,
β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελουμένου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και
γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την ενδεχόμενη μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας.

Εκπαιδευτικό Επίδομα:
Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 2.400 ευρώ και περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης το οποίο λαμβάνει ο ωφελούμενος της Δράσης από τον Ο.Α.Ε.Δ, για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τους όρους της 12/2014 πρόσκλησης του ΟΑΕΔ.

Εκπαιδευτικές ενότητες προγράμματος:
• Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
• Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
• Προετοιμασία του εκπαιδευομένου για την αγορά εργασίας
• Χρήση εφαρμογών Η/Υ
• Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων – Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση – Επιχειρηματικότητα
• Επικοινωνία – Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων – Χειρισμός αντιρρήσεων
• Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (time management) – Ομαδική συνεργασία (team work)

Δικαιολογητικά ωφελουμένων:
• Αίτηση συμμετοχής.
• Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).
• Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του ότι «(α) τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτηση συμμετοχής με ΚΑΥΑΣ …………… είναι ακριβή και αληθή και (β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος ελληνομάθειας ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση»
• Φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας
• Φωτοαντίγραφο τίτλου/ων σπουδών με το οποίο θα αποδεικνύεται το επίπεδο σπουδών του και ο Βαθμός Πτυχίου.
• Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας
• Φωτοτυπία 1ης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS Γαρδικίου 5 Καρδίτσα ή στο τηλέφωνο 24410-40050

Πληροφορίες σχετικά με την Δράση:
www.voucher.gov.gr
www.oaed.gr

ee oaed links

Επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης

Γραφτείτε στο Newsletter και ενημερωθείτε για προγράμματα ανέργων και επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
logos-bottom
eyc horizontal s

© Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Εxelixis. All rights reserved. Μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου Exelixis.