Όραμά μας είναι η αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού ως απαραίτητη και ισχυρή κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της περιοχής μας, μέσα από τους τομείς δράσης του φορέα μας, τις τεχνολογικές καινοτομίες, την ανάπτυξη των συνεργασιών και την συνεχή κατάρτιση.

Αποστολή του φορέα μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης, που θα καλύψουν τις ολοένα κι αυξανόμενες ανάγκες κι απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και θα εξασφαλίσουν τη βέλτιστη ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού.

Προς αυτή την κατεύθυνση οι στόχοι μας είναι:

  • η συνεχής επικαιροποίηση και αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων.
  • η συστηματική και συνεχής προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας μέσω της κατάλληλης επαγγελματικής κατάρτισης που στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες που έχουν διαγνωσθεί.
  • η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων, μέσω της συνεχούς αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους και της προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
  • η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού στους ανέργους και η διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.
  • η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής και κατάρτισης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τον πόλο τοπικής ανάπτυξης και μπορούν να συντελέσουν στην μείωση της ανεργίας.
  • η αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού με διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους, σε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών.
 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)
Η καινοτομία και η τεχνολογική ανάπτυξη είναι βασικά στοιχεία προκειμένου να καταστεί δυνατή η οικονομική μεγέθυνση των επιχειρήσεων και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα τους.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η συνεχώς εξελισσόμενη αγορά εργασίας χρειάζεται περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Επειδή η δημογραφική εξέλιξη ασκεί μεγάλη πίεση στα αποτελέσματα που αφορούν στην απασχόληση, ο στόχος αυτός καθίσταται απόλυτη ανάγκη από οικονομική και κοινωνική άποψη. Η πρόκληση είναι η προσέλκυση και η διατήρηση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας: ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους ανέργους, στους νέους και στους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι ταχέως μεταβαλλόμενες οικονομίες θέτουν ως στόχο τον μεγάλο βαθμό προσαρμοστικότητας από τους εργαζόμενους οι οποίοι πρέπει να μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ταχέως αναπτυσσόμενων κλάδων.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Η εκπαίδευση και η κατάρτιση διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο σε μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση, διότι εξασφαλίζουν εξειδικευμένο και προσαρμόσιμο ανθρώπινο δυναμικό και ευνοούν έτσι την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ενισχύει επίσης την κοινωνική συνοχή και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.

Γραφτείτε στο Newsletter και ενημερωθείτε για προγράμματα ανέργων και επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
logos-bottom
eyc horizontal s

© Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Εxelixis. All rights reserved. Μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου Exelixis.