ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Master Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών έχουν πρόσβαση σε διάφορες προηγμένες εργαστηριακές εγκαταστάσεις για τις ερευνητικές ανάγκες του προγράμματος. Το Τμήμα διαθέτει εργαστήρια στα:
• Συστήματα Επικοινωνιών
• Συστήματα Ισχύος
• Συστήματα Ελέγχου, και
• Μηχανικής Υπολογιστών.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Στόχος
Ο στόχος του προγράμματος με εξειδικευση στα Συστήματα Επικοινωνιών είναι η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου άρτιων τεχνικών και ερευνητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων στον τομέα, με κίνητρο μία μακρόχρονη επαγγελματική σταδιοδρομία στις ψηφιακές επικοινωνίες, ασύρματες και προσωπικές επικοινωνίες και στην επεξεργασία ψηφιακών σημάτων.
Σκοποί
Για να επιτευχθεί ο στόχος του προγράμματος, αναπτύχθηκαν οι ακόλουθοι σκοποί:
• Η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στις αρχές της ψηφιακής επικοινωνίας, ασύρματων και προσωπικών επικοινωνιών και επεξεργασίας ψηφιακών σημάτων.
• Η προετοιμασία της διά βίου σταδιοδρομίας και επαγγελματικής ανάπτυξης στα συστήματα επικοινωνιών, όπως εφαρμόζονται στις ψηφιακές επικοινωνίες, ασύρματες και προσωπικές επικοινωνίες και επεξεργασία ψηφιακών σημάτων.
• Η παροχή εύρυθμου μαθησιακού περιβάλλοντος με σκοπό την κατανόηση και εκτίμηση της φύσης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, την ανάπτυξη υπεύθυνης συνεργασίας και την ενθάρρυνση της απαραίτητης ευαισθησίας προς τα διάφορα κοινωνικά θέματα.
• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων οι οποίες ενισχύουν τη θεωρία με πρακτική εμπειρία και εφαρμογές στη διαδικασία σχεδιασμού συστημάτων.
• Η ανάπτυξη ικανοτήτων για αναγνώριση, διαμόρφωση και πιθανή επίλυση προβλημάτων μηχανικής με παράλληλη δυνατότητα ελέγχου και επικύρωσης των σχεδιασμών τους.
• Η παροχή γνώσης για αποτελεσματική χρήση της ραγδαία αναπτυσσόμενης βάσης τεχνολογικών πληροφοριών και ανάπτυξης της ικανότητας επικοινωνίας.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ
Στόχος
Ο στόχος του προγράμματος στον τομέα των Συστημάτων Ισχύος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων στην ανάλυση και λειτουργία συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος και η εκμάθηση των πρακτικών που χρησιμοποιούνται σε υφιστάμενα συστήματα ισχύος.
Σκοποί
Για επίτευξη του στόχου του προγράμματος, αναπτύχθηκαν οι ακόλουθοι σκοποί:
• Η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στις λογισμικές μεθόδους ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων ισχύος, δυναμικής και σταθερότητας των συστημάτων ισχύος, υπολογισμού βλαβών και χρήσης ασφαλειών και άλλων προστατευτικών εξοπλισμών.
• Η ανάπτυξη ικανοτήτων ανάλυσης ταχέων ηλεκτρομαγνητικών παροδικών φαινομένων με τη χρήση λογισμικών πακέτων βιομηχανικού επιπέδου.
• Η παροχή εύρυθμου μαθησιακού περιβάλλοντος με σκοπό την κατανόηση και εκτίμηση της φύσης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, την ανάπτυξη υπεύθυνης συνεργασίας και την ενθάρρυνση της απαραίτητης ευαισθησίας προς τα διάφορα κοινωνικά θέματα.
• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων οι οποίες ενισχύουν τη θεωρία με πρακτική εμπειρία και εφαρμογές στη διαδικασία σχεδιασμού συστημάτων.
• Η παροχή των απαραίτητων γνώσεων στους φοιτητές να αναγνωρίζουν, να διαμορφώνουν και να επιλύουν προβλήματα μηχανικής, όπως επίσης και ανάπτυξη ικανοτήτων για έλεγχο και επικύρωση των σχεδιασμών τους.
• Η ανάπτυξη ικανοτήτων για αναγνώριση, διαμόρφωση και πιθανή επίλυση προβλημάτων μηχανικής με παράλληλη δυνατότητα ελέγχου και επικύρωσης των σχεδιασμών τους.
• Η χρήση λογισμικών πακέτων ανάλυσης και σχεδιασμού τα οποία χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή από την τοπική βιομηχανία παραγωγής διαχείρισης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
• Η παροχή γνώσης για αποτελεσματική χρήση της ραγδαία αναπτυσσόμενης βάσης τεχνολογικών πληροφοριών και ανάπτυξης της ικανότητας επικοινωνίας.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Στόχος
Ο στόχος του προγράμματος στον τομέα των Συστημάτων Ελέγχου είναι η εκτενής έκθεση των φοιτητών στις τεχνολογίες αιχμής που χρησιμοποιούνται στον τομέα των αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων ελέγχου, στη σταθερότητα των συστημάτων, στις εφαρμογές συστημάτων και στον αναδιαμορφωμένο έλεγχο.
Σκοποί
Για επίτευξη του στόχου του προγράμματος, αναπτύχθηκαν οι ακόλουθοι σκοποί:
• Η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στις αρχές των αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων, στη σταθερότητά τους και στην αναγνώριση και αναδιαμόρφωσή τους.
• Η προετοιμασία των φοιτητών για διά βίου σταδιοδρομία και επαγγελματική ανάπτυξη στα Συστήματα Ελέγχου, όπως αυτά εφαρμόζονται στις αρχές των αναλογικών και ψηφιακών σχεδιασμών, στη σταθερότητα των συστημάτων και στην αναγνώριση και αναδιαμόρφωση των συστημάτων.
• Η παροχή εύρυθμου μαθησιακού περιβάλλοντος με σκοπό την κατανόηση και εκτίμηση της φύσης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, την ανάπτυξη υπεύθυνης συνεργασίας και την ενθάρρυνση της απαραίτητης ευαισθησίας προς τα διάφορα κοινωνικά θέματα.
• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων οι οποίες ενισχύουν τη θεωρία με πρακτική εμπειρία και εφαρμογές στη διαδικασία σχεδιασμού συστημάτων.
• Η παροχή των απαραίτητων γνώσεων να αναγνωρίζουν, να διαμορφώνουν και να επιλύουν προβλήματα μηχανικής, όπως επίσης και ανάπτυξη ικανοτήτων για έλεγχο και επικύρωση των σχεδιασμών τους.
• Η παροχή γνώσης για ανάπτυξη λογισμικών για διευκόλυνση της εφαρμογής προσομοίωσης και στοιχείων υπολογισμού των συστημάτων.
• Η παροχή γνώσης για αποτελεσματική χρήση της ραγδαία αναπτυσσόμενης βάσης τεχνολογικών πληροφοριών και ανάπτυξης της ικανότητας επικοινωνίας.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Στόχος
Ο στόχος του προγράμματος στον τομέα της Μηχανικής Υπολογιστών είναι η εκτενής έκθεση των σπουδαστών στις τεχνολογίες αιχμής που χρησιμοποιούνται στον τομέα των ψηφιακών σχεδιασμών, αρχιτεκτονικής υπολογιστών και δικτύωσης υπολογιστών. Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος να είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι για αντιμετώπιση των τεχνολογικών προκλήσεων του μέλλοντος.
Σκοποί
Για επίτευξη του στόχου του προγράμματος, αναπτύχθηκαν οι ακόλουθοι σκοποί:
• Η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στον ψηφιακό σχεδιασμό με χρήση των πιο νέων μεθόδων.
• Η παροχή της απαραίτητης γνώσης στην αρχιτεκτονική υπολογιστών συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστών, τεχνικές ILP, ιεραρχίες μνήμης και παράλληλης επεξεργασίας.
• Η παροχή της απαραίτητης γνώσης στη δικτύωση υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων και των επικοινωνιών δεδομένων, τοπικών και ευρέων δικτύων, προγραμματισμού δικτύων και δικτύων πολυμέσων.
• Η παροχή εύρυθμου μαθησιακού περιβάλλοντος με σκοπό την κατανόηση και εκτίμηση της φύσης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, την ανάπτυξη υπεύθυνης συνεργασίας και την ενθάρρυνση της απαραίτητης ευαισθησίας προς τα διάφορα κοινωνικά θέματα.
• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων οι οποίες ενισχύουν τη θεωρία με πρακτική εμπειρία και εφαρμογές στη διαδικασία σχεδιασμού συστημάτων.
• Η ανάπτυξη ικανοτήτων για αναγνώριση, διαμόρφωση και πιθανή επίλυση προβλημάτων μηχανικής με παράλληλη δυνατότητα ελέγχου και επικύρωσης των σχεδιασμών τους.
• Η παροχή γνώσης για αποτελεσματική χρήση της ραγδαία αναπτυσσόμενης βάσης τεχνολογικών πληροφοριών και ανάπτυξης της ικανότητας επικοινωνίας.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS συνεργάζεται με την UNICERT, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου FREDERICK για την προβολή και προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών του σε Ελλάδα και Βαλκάνια».
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα και για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κε.Δι.Βι.Μ2 EXELIXIS, αποκλειστικό εκπρόσωπο της UNICERT και του Πανεπιστημίου FREDERICK για τον Νομό Καρδίτσας.
Τηλ: 24410-40050
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δ/νση: Γαρδικίου 5, Καρδίτσα

Engineering Management

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Engineering Management είναι ένα διατμηματικό πρόγραμμα της Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών και στηρίζεται και από τα τέσσερα Τμήματα της Σχολής. Στη στήριξη του προγράμματος συμβάλλουν επίσης και μέλη της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης.
Το πρόγραμμα είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα διοίκησης, το οποίο παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη διεθνώς και ιδιαίτερα στις Η.Π.Α. και απευθύνεται σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, καθώς και σε επιστήμονες που εργάζονται σε τεχνολογικούς οργανισμούς.
Το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και τις ευκαιρίες που αναπτύσσονται στον τομέα της Ενέργειας, αλλά και τις σημαντικές προκλήσεις που εμφανίζονται, έχει καθιερώσει μια νέα κατεύθυνση, την εξειδίκευση στην Ενεργειακή Διαχείριση και Διαχείριση Υδρογονανθράκων.
Σκοπός του προγράμματος είναι να αναδείξει αποφοίτους εφοδιασμένους με βαθιά κατανόηση, αλλά και δεξιότητες στις τελευταίες τεχνολογίες και πρακτικές στον τομέα διοίκησης τεχνολογικών συστημάτων και μηχανικής. Κεντρικό στοιχείο του προγράμματος είναι η έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις ιδιαιτερότητες των τεχνολογικών οργανισμών της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής, αλλά επίσης και στις νέες απαιτήσεις στο χώρο της Ενεργειακής Διοίκησης που αναπτύσσονται με την εξεύρεση υδρογονανθράκων εντός της Κυπριακής ΑΟΖ.
* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μερικές από τις κύριες ικανότητες και δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι είναι:
• Να επιδεικνύουν ευρεία γνώση στο χώρο του Engineering Management, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων και την ανάλυση των επιλογών.
• Να αξιολογούν τη σημασία της καινοτομίας και του κινδύνου σε τεχνολογικούς οργανισμούς.
• Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν προβλήματα στο πλαίσιο του Engineering Management και να εφαρμόζουν προηγμένα εργαλεία και τεχνολογίες για να τα επιλύουν.
• Να ενσωματώνουν την απαιτούμενη γνώση για τη διοίκηση και διαχείριση τεχνολογικών έργων, λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών.
• Να μπορούν να διεξάγουν ανεξάρτητη έρευνα και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε σχετικούς τομείς.
• Σημειώνεται ότι σε σχέση με τους φοιτητές που θα επιλέξουν την εξειδίκευση στην Ενεργειακή Διαχείριση και Διαχείριση Υδρογονανθράκων, οι πιο πάνω δεξιότητες θα επικεντρώνονται στο συγκεκριμένο τομέα ενδιαφέροντος.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS συνεργάζεται με την UNICERT, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου FREDERICK για την προβολή και προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών του σε Ελλάδα και Βαλκάνια».
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα και για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κε.Δι.Βι.Μ2 EXELIXIS, αποκλειστικό εκπρόσωπο της UNICERT και του Πανεπιστημίου FREDERICK για τον Νομό Καρδίτσας.
Τηλ: 24410-40050
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δ/νση: Γαρδικίου 5, Καρδίτσα

Ενεργειακά Συστήματα και Δομημένο Περιβάλλον

Το πρόγραμμα είναι διατμηματικό και στηρίζεται από τα Τμήματα Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων και Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου. Εκτός από μόνιμα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, στο πρόγραμμα διδάσκουν και επιφανείς Επισκέπτες Καθηγητές από πανεπιστήμια του εξωτερικού με πολύχρονη πείρα σε θέματα ενέργειας, καθώς και τεχνοκράτες από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με εξειδίκευση σε συγκεκριμένα θέματα. Επιπλέον, τα μαθήματα υποστηρίζονται από σύγχρονα εξειδικευμένα λογισμικά εργαλεία και εργαστηριακό εξοπλισμό για την απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων. Έτσι το πρόγραμμα καταφέρνει να παρέχει τον κατάλληλο συνδυασμό θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης, ώστε να εφοδιαστούν κατάλληλα οι απόφοιτοί του.
* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα Ενεργειακά Συστήματα και το Δομημένο Περιβάλλον (MES) στοχεύει στην κατάρτιση νέων αλλά και έμπειρων μηχανικών σε καίριους τομείς της ενέργειας. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα προσφέρει ειδικές και ολοκληρωμένες γνώσεις στα θέματα παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, καθώς και σε θέματα που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται αντικείμενα σχετικά με σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, τους ενεργειακούς ελέγχους και τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές πολιτικές. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης και ειδικότερα αντικείμενα, όπως θέματα ενεργειακής οικονομίας και αγοράς ενέργειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης ενεργειακών εγκαταστάσεων, εργαλεία ενεργειακής και περιβαλλοντικής αποτίμησης, θέματα αειφορίας του δομημένου περιβάλλοντος, αλλά και εξειδίκευση στη διαχείριση της ζήτησης ενέργειας και σε θέματα διαχείρισης φυσικού αερίου.
Στα πλαίσια του προγράμματος προσφέρονται δύο κατευθύνσεις τις οποίες ο φοιτητής μπορεί να ακολουθήσει ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Συγκεκριμένα, στηρίζονται οι κατευθύνσεις εξειδίκευσης:
• Τεχνολογίες Ενέργειας
• Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS συνεργάζεται με την UNICERT, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου FREDERICK για την προβολή και προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών του σε Ελλάδα και Βαλκάνια».
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα και για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κε.Δι.Βι.Μ2 EXELIXIS, αποκλειστικό εκπρόσωπο της UNICERT και του Πανεπιστημίου FREDERICK για τον Νομό Καρδίτσας.
Τηλ: 24410-40050
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δ/νση: Γαρδικίου 5, Καρδίτσα

Μηχανική Υδρογονανθράκων & Υπεράκτιων Κατασκευών

Στη βιομηχανία υδρογονανθράκων, η πλειονότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται απαιτεί εκτεταμένη διεπιστημονική γνώση και δεξιότητες, καθώς και προηγμένη χρήση μηχανικής που να συμπληρώνεται με το κατάλληλο τεχνολογικό υπόβαθρο. Ο σκοπός του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος είναι να προσφέρει αυτή τη διεπιστημονική γνώση και το επιστημονικό υπόβαθρο έτσι ώστε οι απόφοιτοί του, βασισμένοι στη γνώση και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν, να μπορούν να ενταχθούν επιτυχώς στη βιομηχανία μηχανικής υδρογονανθράκων, υπεράκτιων κατασκευών και Μηχανικής Πετρελαίων και να αναπτυχθούν ανάλογα στο συγκεκριμένο τομέα ενδιαφέροντός τους.
Επιπλέον, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διευρύνει και ενδυναμώνει τη σχετική γνώση περιλαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα ακαδημαϊκά εργαλεία, όπως μαθηματικά, τεχνικές χημικής και υπολογιστικής μοντελοποίησης, μηχανική διεργασιών, σχεδιασμό και μηχανική πρακτική. Έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν προβλήματα μηχανικής στο χώρο των υδρογονανθράκων, λαμβάνοντας υπόψη πέραν της μηχανικής, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.
Το πρόγραμμα προσφέρει τρεις κατευθύνσεις: Η πρώτη εστιάζεται στον τομέα της Μηχανικής Υδρογονανθράκων που περιλαμβάνει τη διεργασία, παραγωγή, αποθήκευση και αξιοποίηση υδρογονανθράκων, η δεύτερη στις Υπεράκτιες Κατασκευές που περιλαμβάνει συστήματα και δομές για τη μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση και διαχείριση υδρογονανθράκων σε θαλάσσιο περιβάλλον και η τρίτη στη Μηχανική Πετρελαίων που περιλαμβάνει τη διαδικασία εξόρυξης πετρελαίων χρησιμοποιώντας γεωμηχανική, γεωφυσική και σεισμική ανάλυση, χαρακτηρισμό ταμιευτήρων και μηχανική γεωτρήσεων.
Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από προσοντούχο και έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό από όλα τα Τμήματα της Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών. Επίσης, για την παράδοση του προγράμματος η Σχολή συνεργάζεται με έμπειρους επισκέπτες καθηγητές από πανεπιστήμια του εξωτερικού με εξειδικευμένη πείρα σε θέματα μηχανικής υδρογονανθράκων και υπεράκτιων κατασκευών. Σε επίπεδο υποδομής, το πρόγραμμα στηρίζεται από σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα οποία διαθέτουν όλα τα απαραίτητα σχετικά λογισμικά εργαλεία. Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου είναι κατάλληλα εξοπλισμένη και παρέχει πρόσβαση στα πιο έγκυρα επιστημονικά περιοδικά για να μπορούν οι φοιτητές να διεξάγουν την έρευνά τους. Τέλος, για ερευνητικούς σκοπούς, αλλά και για σκοπούς εκπόνησης μεταπτυχιακών διατριβών, οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο Εργαστήριο Ενέργειας που διαθέτει η Σχολή.
* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα μπορούν:
• Να επιδείξουν ευρεία γνώση στον τομέα της Μηχανικής Υδρογονανθράκων, Υπεράκτιων Κατασκευών και Μηχανικής Πετρελαίων στην τεχνολογική και οικονομική εξέλιξη της σχετικής βιομηχανίας.
• Να γίνουν γνώστες του περιεχομένου και της φιλοσοφίας του Ευρωπαϊκού και Κυπριακού νομικού πλαισίου της βιομηχανίας των Υδρογονανθράκων, Υπεράκτιων Κατασκευών και Μηχανικής Πετρελαίων και να κατανοήσουν τις διαδικασίες και παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξή της.
• Να κατανοήσουν τα σύγχρονα παγκόσμια, περιφερειακά και τοπικά θέματα της Μηχανικής των Υδρογονανθράκων, Υπεράκτιων Κατασκευών και Μηχανικής Πετρελαίων και να αναπτύξουν συστημικό, κριτικό και δημιουργικό τρόπο σκέψης για την επιρροή τους στις οικονομικές δραστηριότητες.
• Να αποκτήσουν δεξιότητες και εμπειρίες απαραίτητες για μηχανικούς που θα ηγηθούν στους τομείς της εξόρυξης υδρογονανθράκων, επεξεργασίας, αποθήκευσης και εκμετάλλευσης, σε αποδοτικές και καθαρές τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας και ορθολογιστικής χρήσης της ενέργειας.
• Να αναπτύξουν μια ισορροπημένη προοπτική για την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες που περιβάλουν τη βιομηχανία των Υδρογονανθράκων, προσφέροντας στους φοιτητές ένα ευρύ φάσμα κατανόησης που θα βοηθήσει στη λήψη διευθυντικών αποφάσεων.
• Να κατέχουν την απαραίτητη γνώση και διορατικότητα να μπορούν να ασχοληθούν με ρόλους λήψης αποφάσεων στη βιομηχανία των Υδρογονανθράκων.
• Να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν λογισμικά εργαλεία αιχμής για τεχνολογίες σε τομείς των Υδρογονανθράκων, Υπεράκτιων Κατασκευών και Μηχανικής Πετρελαίων.
• Να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στη δημιουργία ενεργειακών, περιβαλλοντικών και αειφόρων πολιτικών.
• Να κατέχουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν εγκεκριμένοι στα επαγγελματικά επιμελητήρια και ενώσεις.
• Να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ερευνητικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση, μέσα στο επαγγελματικό τους περιβάλλον και την κοινωνία.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS συνεργάζεται με την UNICERT, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου FREDERICK για την προβολή και προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών του σε Ελλάδα και Βαλκάνια».
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα και για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κε.Δι.Βι.Μ2 EXELIXIS, αποκλειστικό εκπρόσωπο της UNICERT και του Πανεπιστημίου FREDERICK για τον Νομό Καρδίτσας.
Τηλ: 24410-40050
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δ/νση: Γαρδικίου 5, Καρδίτσα

Κινητά Συστήματα & Διαδίκτυο

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Web and Mobile Systems προσφέρεται από το Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Το Διδακτικό Προσωπικό του προγράμματος αποτελείται από έμπειρους διδάσκοντες του Τμήματος με ειδικεύσεις στους σχετικούς τομείς. Στη διδασκαλία του προγράμματος συμβάλλουν και εξωτερικοί ομιλητές από πανεπιστήμια και επιχειρήσεις, για διαλέξεις και εργαστήρια (workshops) σε εξειδικευμένα θέματα.
Το τμήμα Πληροφορικής και Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Frederick διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών με πέραν των 100 θέσεων, όπου θα διεξάγονται τα περισσότερα μαθήματα του Μεταπτυχιακού. Η χρήση του εργαστηρίου Η/Υ είναι ελεύθερη για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν το καινούριο Εργαστήριο Κινητών Συσκευών (Mobile Devices Laboratory), το οποίο θα εξυπηρετεί τις άμεσες ανάγκες του Μεταπτυχιακού προγράμματος. Το εργαστήριο έχει ως κύριο χορηγό και συνεργάζεται με τη Microsoft Κύπρου για τη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών και έρευνας.
Το συγκεκριμένο εργαστήριο αποτελείται από τρείς ομάδες:
• την ομάδα συστημάτων φυσικής αλληλεπίδρασης και παιχνιδιών,
• την ομάδα διαδικτύου και κοινωνικών δικτύων, και
• την ομάδα έξυπνων συσκευών.
Η τελευταία έχει πρόσφατα κερδίσει τον τοπικό διαγωνισμό Microsoft Hackathon. Το εργαστήριο κινητών συσκευών βρίσκεται, επίσης, σε στενή συνεργασία με επιχειρήσεις και τη βιομηχανία για ανάθεση εργασιών στους φοιτητές και αποφοίτους των προγραμμάτων του Τμήματος.
Πέραν του Εργαστηρίου Κινητών Συσκευών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν το εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών του Τμήματος που εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, δημιουργία, κατασκευή και οργάνωση δικτύων. Το συγκεκριμένο εργαστήριο, επίσης, προωθεί και διευκολύνει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να αποκτήσουν διεθνείς πιστοποιήσεις με την παρουσία καινοτόμων προγραμμάτων, όπως πιστοποιήσεις CISCO (CISCO CCNA, CCNP) με την υποστήριξη του Frederick Cisco Networking Academy.
* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν αποδοτικές και αποτελεσματικές εφαρμογές στον τομέα των κινητών συστημάτων και του Διαδικτύου. Ειδικότερα, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη:
• Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για το Διαδίκτυο και για κινητές συσκευές χρησιμοποιώντας δομημένες μεθοδολογίες.
• Χρήση σύγχρονων και αναδυόμενων τεχνολογιών.
• Επίδειξη σε βάθος κατανόησης των κατανεμημένων συστημάτων και δυνατότητα εκτίμησης των δυνατοτήτων και περιορισμών τους.
• Εκτίμηση της σημασίας της διεπαφής στις εφαρμογές διαδικτύου και κινητών συστημάτων και δυνατότητα κατανόησης και χρησιμοποίησης αποδοτικών πρακτικών για την ανάπτυξή τους.
• Εκτίμηση των βασικών αρχών υπολογιστικότητας των κινητών συστημάτων και του αντίκτυπού της στα ενσωματωμένα συστήματα.
• Αξιολόγηση διάφορων τεχνολογιών και εναλλακτικών λύσεων στους τομείς του διαδικτύου και των κινητών συστημάτων, καθώς και δυνατότητα να προσδιοριστούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.
• Ικανότητα προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες στους σχετικούς τομείς και δημιουργία σχέσεων και διασυνδέσεων με τις υφιστάμενες τεχνολογίες.
• Αξιολόγηση διάφορων ζητημάτων ασφάλειας και των επιπτώσεών τους, στα κινητά συστήματα και τα συστήματα διαδικτύου, καθώς και ικανότητα υποστήριξης των διάφορων πολιτικών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπισή τους.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS συνεργάζεται με την UNICERT, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου FREDERICK για την προβολή και προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών του σε Ελλάδα και Βαλκάνια».
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα και για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κε.Δι.Βι.Μ2 EXELIXIS, αποκλειστικό εκπρόσωπο της UNICERT και του Πανεπιστημίου FREDERICK για τον Νομό Καρδίτσας.
Τηλ: 24410-40050
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δ/νση: Γαρδικίου 5, Καρδίτσα

Δομοστατική Μηχανική

Το πρόγραμμα προσφέρεται από το Τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών και στηρίζεται από τη Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου. Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από έμπειρους διδάσκοντες με ειδίκευση και εμπειρία στον τομέα της δομοστατικής μηχανικής. Εκτός από τα μόνιμα μέλη στη διδασκαλία συμβάλλουν και εξωτερικοί ομιλητές από την ακαδημία και τη βιομηχανία με διαλέξεις και εργαστήρια (workshops) σε εξειδικευμένα θέματα.
Το εργαστήριο του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών είναι άρτια εξοπλισμένο και χρησιμοποιείται τόσο για τη συμπλήρωση των αναγκών διδασκαλίας όσο και για την εκπόνηση των ερευνητικών εργασιών. Επιπλέον στη διάθεση των φοιτητών είναι το εργαστήριο των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου, το οποίο είναι εξοπλισμένο με εξειδικευμένα λογισμικά που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και το σχεδιασμό των κατασκευών. Τέλος η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης και δανεισμού επιστημονικών βιβλίων και δημοσιεύσεων.
* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το MSc in Structural Engineering παρέχει σε Πολιτικούς Μηχανικούς και σε άλλους σχετικούς πτυχιούχους μια συγκεντρωμένη προσέγγιση προς την επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα των Δομοστατικών Κατασκευών. Είναι ένα στοχευμένο και πρακτικό πρόγραμμα που προσανατολίζεται προς την παροχή των πλέον προηγμένων δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την είσοδο ή την άμεση επανένταξη στο υψηλότερο επαγγελματικό επίπεδο.
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να παράσχει περαιτέρω τεχνικές γνώσεις στον τομέα της Δομοστατικής Μηχανικής για την ανάπτυξη ικανών μεταπτυχιακών φοιτητών που με το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο και την απαραίτητη αυτοπεποίθηση να είναι σε θέση να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη. Οι απόφοιτοι αναμένεται να έχουν ηγετικό ρόλο στην εξάσκηση του επαγγέλματος για την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών.
Το πρόγραμμα καλύπτει τα θεμελιώδη και σύγχρονα δομικά θέματα μηχανικής παρέχοντας ένα συνδυασμό θεμάτων ανάλυσης και σχεδιασμού, πειραματικές τεχνικές καθώς και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και αντικατοπτρίζει την τρέχουσα πρακτική. Η αναλυτική εργασία περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο των σύγχρονων μεθόδων και τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών που οδηγούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων για την ανάλυση και σχεδιασμό των πολύπλοκων σημερινών και μελλοντικών φορέων μηχανικής. Τα θέματα σχεδιασμού διδάσκονται σύμφωνα με τις τελευταίες ευρωπαϊκές και εθνικές κανονιστικές διατάξεις (Ευρωκώδικες) και νομικό πλαίσιο, οι οποίες παρέχουν την πιοεξειδικευμένη γνώση και τεχνική στο σχεδιασμό των κατασκευών.
Η επιτυχής συμπλήρωση του προγράμματος απαιτεί την ολοκλήρωση διατριβής που καλύπτει ένα ερευνητικό θέμα που σχετίζεται με φορείς και δομικές κατασκευές. Οι ερευνητικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν συνδυασμούς πειραματικών, αριθμητικών και θεωρητικών μεθοδολογιών. Η έρευνα προωθείται μέσω της ενθάρρυνσης της ανάπτυξης δικτύων συνεργασίας μεταξύ του πανεπιστημίου και άλλων ακαδημαϊκών και κοινωνικών εταίρων σε τοπικό, περιφερειακό και σε διεθνές επίπεδο. Η δημιουργία τέτοιων δικτύων είναι σημαντική ως μέσο απόκτησης εμπειρίας, επιτυγχάνοντας σωστή εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας, παραδειγμάτων καλής πρακτικής και καινοτομίας.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS συνεργάζεται με την UNICERT, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου FREDERICK για την προβολή και προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών του σε Ελλάδα και Βαλκάνια».
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα και για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κε.Δι.Βι.Μ2 EXELIXIS, αποκλειστικό εκπρόσωπο της UNICERT και του Πανεπιστημίου FREDERICK για τον Νομό Καρδίτσας.
Τηλ: 24410-40050
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δ/νση: Γαρδικίου 5, Καρδίτσα

Μηχανικής Σχεδιασμού Κατασκευών και Συγκολλήσεων

Το πρόγραμμα επιπέδου μάστερ στη Μηχανική Σχεδιασμού Κατασκευών και Συγκολλήσεων απευθύνεται σε πτυχιούχους μηχανικούς που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες σε ανώτερο επίπεδο σε προηγμένες τεχνολογίες στους τομείς των κατασκευών και των συγκολλήσεων.
Οι σπουδαστές του προγράμματος θα εξειδικευτούν με την απόκτηση ενός ευρέος φάσματος γνώσεων στα επιστημονικά πεδία της Μηχανικής Σχεδίασης, των σύγχρονων συστημάτων CAD/CAM σε κατασκευές πολύπλοκης γεωμετρίας, στη μεταλλουργία και τη μελέτη των υλικών, αλλά και σε περιοχές των σύγχρονων μεθόδων συγκολλήσεων, όπως είναι η τεχνολογία των Laser, των αυτοματισμών και του ελέγχου της ποιότητας.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα έχουν τις απαραίτητες ικανότητες για να ανταποκριθούν με επιτυχία στις σημερινές ανάγκες της βιομηχανίας στους τομείς των κατασκευών και των συγκολλήσεων. Θα είναι ικανοί να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τελευταίας γενιάς προγραμματιστικά εργαλεία, να χρησιμοποιούν σύγχρονο εξοπλισμό, να εφαρμόζουν νέες μεθόδους και να ελέγχουν και να αξιολογούν την ποιότητα σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, του σχεδιασμού της κατασκευής και των συγκολλήσεων.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS συνεργάζεται με την UNICERT, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου FREDERICK για την προβολή και προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών του σε Ελλάδα και Βαλκάνια».
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα και για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κε.Δι.Βι.Μ2 EXELIXIS, αποκλειστικό εκπρόσωπο της UNICERT και του Πανεπιστημίου FREDERICK για τον Νομό Καρδίτσας.
Τηλ: 24410-40050
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δ/νση: Γαρδικίου 5, Καρδίτσα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία & Κοινωνική Διοίκηση

Το Πανεπιστήμιο Frederick, με τις εγκαταστάσεις και τις ειδικές μονάδες που διαθέτει, είναι σε θέση να υποστηρίξει τη διεξαγωγή μαθημάτων που απαιτούν τη χρήση ειδικών εργαστηριακών μονάδων. Σε μερικά από τα μαθήματα εξειδίκευσης χρησιμοποιούνται βιωματικές μέθοδοι διδασκαλίας σε αίθουσες ειδικά σχεδιασμένες για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, δύο αίθουσες τηλεδιασκέψεων και με δυνατότητα μονόδρομης επικοινωνίας χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση συνεντεύξεων και συναντήσεων ομάδων, τις οποίες οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να παρατηρούν και να αναλύουν. Για τις ανάγκες συγκεκριμένων μαθημάτων οι συναντήσεις γίνονται στις αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου προσφέροντας τις πιο σύγχρονες εκδόσεις λογισμικών για ερευνητικούς σκοπούς.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος έχουν στη διάθεσή τους τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου η οποία διαθέτει μεγάλο αριθμό βιβλίων και καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα των προτεινόμενων μαθημάτων. Ακόμη η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά, καθώς και άλλο ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό που είναι αναγκαία για την υποστήριξη της μεταπτυχιακής έρευνας.
Τέλος, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας μέσα από τη δεκάχρονη λειτουργία του έχει αναπτύξει και διατηρεί πολύχρονη συνεργασία με πολλούς φορείς, οργανώσεις και κοινωνικές υπηρεσίες και προγράμματα σε παγκύπρια βάση, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/φοιτητριών του.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση προσφέρει δύο κατευθύνσεις:
• Κλινική Κοινωνική Εργασία με Οικογένειες, Παιδιά και Εφήβους
• Κοινοτική Ανάπτυξη και Κοινωνική Διοίκηση
Είναι το πρώτο αναγνωρισμένο ελληνόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κοινωνική Εργασία σε πανεπιστημιακό επίπεδο στην Κύπρο. Σκοπεύει στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με την εξειδικευμένη κατάρτιση αποφοίτων και επαγγελματιών στον τομέα της Κοινωνικής Εργασίας και των κοινωνικών επιστημών γενικότερα.
Με την υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που προσφέρει στους αποφοίτους του, παρέχει τη δυνατότητα σε οργανισμούς και φορείς του δημόσιου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα να συμπεριλάβουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους εξειδικευμένα στελέχη για ενίσχυση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του παραγόμενου έργου. Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι επίσης να προσφέρει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να εξελίξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να εντρυφήσουν στην εφαρμογή τους μέσω της προβλεπόμενης υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης, έτσι ώστε να προωθήσουν την επαγγελματική, επιστημονική και ερευνητική πτυχή σε θέματα κλινικών εφαρμογών στην Κοινωνική Εργασία, προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικής πρόνοιας, φροντίδας, δικτύωσης και συνεργασιών.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:
• Εφαρμόζουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και τις γνώσεις σχετικά με το περιεχόμενο της κλινικής κοινωνικής εργασίας με οικογένειες, παιδιά και εφήβους και της κοινοτικής ανάπτυξης και διοίκησης.
• Χρησιμοποιούν και να χειριστούν τις απαραίτητες δεξιότητες και τεχνικές παρέμβασης με άτομα, οικογένειες και ομάδες.
• Χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες διαχείρισης και ανάλυσης πληροφοριών και διεξαγωγής έρευνας.
• Σκέφτονται κριτικά και να δύνανται να προχωρούν σε ανάλυση – αξιολόγηση των σύγχρονων αναγκών – προβλημάτων του τομέα κοινωνικής πρόνοιας και άλλων προγραμμάτων που αφορούν ευάλωτες ομάδες.
• Επεξεργάζονται σχέδια δράσης και να διαχειρίζονται την υλοποίησή τους στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων αναγκών – προβλημάτων.
• Χρησιμοποιούν πρακτικές παρέμβασης και τους τρόπους εφαρμογής τους στην κλινική κατεύθυνση ή στην κατεύθυνση της κοινοτικής ανάπτυξης.
• Επιλέγουν τις κατάλληλες παρεμβάσεις και των δύο κατευθύνσεων στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
• Χρησιμοποιούν εξειδικευμένη εμπειρία που προσφέρεται από την πρακτική άσκηση και την εμπλοκή τους στη διεξαγωγή έρευνας.
• Αξιολογούν τα οφέλη της συμμετοχικής δράσης και την εργασία σε διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών.
• Εντοπίζουν τη σημασία της εμπλοκής του στενού και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος στη δημιουργία, αλλά και την αντιμετώπιση του προβλήματος.
• Αξιολογούν τη σημασία δικτύων συνεργασίας με φορείς και προγράμματα από άλλες χώρες.
• Χρησιμοποιούν την τεχνογνωσία και τις καλές πρακτικές με τρόπο που να συνάδει με τις ανάγκες του τόπου και του χώρου εργασίας.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS συνεργάζεται με την UNICERT, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου FREDERICK για την προβολή και προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών του σε Ελλάδα και Βαλκάνια».
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα και για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κε.Δι.Βι.Μ2 EXELIXIS, αποκλειστικό εκπρόσωπο της UNICERT και του Πανεπιστημίου FREDERICK για τον Νομό Καρδίτσας.
Τηλ: 24410-40050
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δ/νση: Γαρδικίου 5, Καρδίτσα

Μέσα Επικοινωνίας & Δημοσιογραφίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με το γενικό τίτλο Μέσα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφία στην Κοινωνία της Πληροφορίας, που εμπίπτει στο πεδίο των σπουδών Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας, αποσκοπεί στην προετοιμασία αποφοίτων υψηλού επιπέδου, για απασχόληση σε φορείς και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας, ιδιαίτερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, καθώς και στην προετοιμασία τους για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου ή/και για ερευνητικές δραστηριότητες στο πεδίο της επικοινωνίας και γενικότερα του τομέα παραγωγής και διάδοσης πληροφοριών, σε ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Το Πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στο να εξοπλίσει τους αποφοίτους με σύγχρονη, εγκύκλια επιστημονική γνώση τόσο στην περιοχή της θεωρητικής όσο και στην περιοχή της εμπειρικής έρευνας σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας και ιδιαίτερα σχετικά με την αλληλεπίδραση μέσων επικοινωνίας και εκπαίδευσης, και με το ρόλο των μέσων και της δημοσιογραφίας σε περιόδους κρίσεων. Για το λόγο αυτό, ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται ώστε να εξοπλιστούν οι απόφοιτοι με γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί:
• να κατανοούν κριτικά και με επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση τον τρόπο λειτουργίας και τις μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας των παλαιών και νέων μέσων επικοινωνίας, αλλά και της δημοσιογραφίας γενικότερα,
• να κατανοούν κριτικά το ρόλο της πληροφορίας και ειδικότερα των μέσων επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας στη σύγχρονη κοινωνία και τους θεσμούς της. Ιδιαίτερα, να κατανοούν κριτικά το ρόλο των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της εκπαίδευσης και τη ζωή εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά και σε περιόδους ποικίλων κρίσεων,
• να αναπτύσσουν ικανότητες προσαρμογής στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των μέσων επικοινωνίας, τόσο των παλαιών όσο και των νέων, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αυτά παρεμβαίνουν και επηρεάζουν τη λειτουργία των κοινωνικών θεσμών, οργανισμών και υπηρεσιών,
• να έχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνητικών δραστηριοτήτων στα αντικείμενα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών,
• να γνωρίζουν τη μεθοδολογία και τις τεχνικές της εμπειρικής έρευνας και να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για χειρισμό των τεχνολογικών μέσων και του λογισμικού που απαιτείται για την εκτέλεση των εμπειρικών ερευνητικών δραστηριοτήτων,
• να είναι σε θέση να διαμορφώνουν και να προτείνουν στους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς, ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες στρατηγικές, οι οποίες θα βελτιώνουν το ρόλο της πληροφορίας, των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων στη λειτουργία των κοινωνικών θεσμών, οργανισμών, υπηρεσιών και του κράτους,
• να έχουν τη γνώση και την ικανότητα να επιλύουν με αυτενέργεια και επιστημονικά θεμελιωμένο τρόπο, τις πιθανές δυσλειτουργίες που δημιουργεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος των μέσων και της δημοσιογραφίας στους διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής. Σε αυτά περιλαμβάνονται αφενός ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης στα ΜΜΕ διάφορων κατηγοριών πληθυσμού και αφετέρου ο σχεδιασμός και η οργάνωση της κάλυψης κρίσεων από τα ΜΜΕ και της αντίστοιχης πληροφόρησης των επιμέρους ενδιαφερόμενων ακροατηρίων,
• να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες στην αντιμετώπιση των δημοσιογράφων και εν γένει των μέσων επικοινωνίας σε περιόδους και καταστάσεις κρίσεων που πιθανόν βιώνουν οργανισμοί, οργανώσεις και υπηρεσίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
• να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες στην αντιμετώπιση των δημοσιογράφων και εν γένει των μέσων επικοινωνίας κατά την προβολή του έργου των εκπαιδευτικών μονάδων και υπηρεσιών, αλλά και άλλων φορέων παραγωγής και διακίνησης πληροφοριών, και τέλος
• να γνωρίσουν τα κύρια τοπικά και διεθνή μέσα χρηματοδότησης έρευνας στα θέματα της πληροφορίας, των μέσων επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS συνεργάζεται με την UNICERT, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου FREDERICK για την προβολή και προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών του σε Ελλάδα και Βαλκάνια».
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα και για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κε.Δι.Βι.Μ2 EXELIXIS, αποκλειστικό εκπρόσωπο της UNICERT και του Πανεπιστημίου FREDERICK για τον Νομό Καρδίτσας.
Τηλ: 24410-40050
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δ/νση: Γαρδικίου 5, Καρδίτσα

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Εφαρμοσμένες Τέχνες

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει τους φοιτητές να προκαλέσουν και παράλληλα να εξερευνήσουν τα συμβατικά όρια των διάφορων επιστημονικών κλάδων τέχνης και σχεδιασμού και να πειραματιστούν δημιουργικά. Οι διεπιστημονικές μέθοδοι έρευνας έχουν ως στόχο την πρόοδο και την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων σχεδιαστικών τεχνικών. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στον τομέα του σχεδιασμού, δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές να ακολουθήσουν μία από τις δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης που προέρχονται από δύο μεγάλες σχολές/ρεύματα και αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες της σημερινής βιομηχανίας:
1. Δημιουργική πρακτική για Εφαρμοσμένο Σχεδιασμό
2. Δημιουργική πρακτική για Σχεδιασμό Οπτικής Επικοινωνίας
Στην κατεύθυνση της Δημιουργικής Πρακτικής για Εφαρμοσμένο Σχεδιασμό, οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με την έννοια του χώρου και των εναλλακτικών του μορφών, την πρακτική επιμέλειας, το σχεδιασμό εκθέσεων, το αντικείμενο, την εγκατάσταση στο χώρο και την αισθητική της τέχνης. Στην κατεύθυνση της Δημιουργικής Πρακτικής για Σχεδιασμό Οπτικής Επικοινωνίας οι φοιτητές θα ασχοληθούν με τα νέα μέσα επικοινωνίας, την κινούμενη εικόνα, τα κινούμενα σχέδια και το σχεδιασμό ιστοσελίδας, τις εναλλακτικές μεθόδους απεικόνισης και τη διαδραστικότητα.
* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Με την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος, οι φοιτητές αναμένεται:
• Να γνωρίσουν τη φιλοσοφία και τις αξίες που διέπουν το διεπιστημονικό σχεδιασμό και να κατανοήσουν τις διεργασίες και τους παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξή του.
• Να κατανοήσουν τα σύγχρονα παγκόσμια, περιφερειακά και εθνικά θέματα σχεδιασμού και να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη σχετικά με τις επιπτώσεις τους στην αισθητική και πολιτιστική δραστηριότητα.
• Να είναι ικανοί να συλλέγουν πληροφορίες για τοπικές και διεθνείς ευκαιρίες και να μπορούν να διοχετεύουν τις επαγγελματικές εμπειρίες τους σε μοναδικά και καινοτόμα έργα.
• Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στον τομέα της εκπαίδευσης, στα πλαίσια του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS συνεργάζεται με την UNICERT, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου FREDERICK για την προβολή και προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών του σε Ελλάδα και Βαλκάνια».
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα και για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κε.Δι.Βι.Μ2 EXELIXIS, αποκλειστικό εκπρόσωπο της UNICERT και του Πανεπιστημίου FREDERICK για τον Νομό Καρδίτσας.
Τηλ: 24410-40050
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δ/νση: Γαρδικίου 5, Καρδίτσα

Συντήρηση & Αποκατάσταση Μνημείων

Το Πανεπιστήμιο Frederick, αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη εξειδίκευσης επιστημόνων που θα αναλάβουν υπεύθυνα και μεθοδικά τη διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του μοναδικού μνημειακού πλούτου της Κύπρου, προσφέρει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που έχει ως στόχο την εκπαίδευση επιστημόνων διάφορων ειδικοτήτων στον τομέα αυτό.
Στόχος του προγράμματος είναι η άρτια κατάρτιση των σπουδαστών, τόσο στο θεωρητικό σκέλος της δεοντολογίας και της μεθοδολογίας που διέπει την προστασία των μνημείων και την αποκατάσταση ιστορικών κατασκευών, όσο και στο πρακτικό επίπεδο των υλικών και των τεχνολογιών που εφαρμόζονται σήμερα διεθνώς στις μελέτες αποκατάστασης.
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος, με τη γνωσιολογική κατάρτιση και την εμπειρία που θα αποκτήσουν στο αντικείμενο των επεμβάσεων Συντήρησης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων, θα μπορούν να εργαστούν τόσο στον ιδιωτικό τομέα, σε μελέτες εξειδικευμένων έργων, όσο και στο δημόσιο τομέα, στα τμήματα αρχαιοτήτων, πολεοδομίας και οικήσεως, δημόσιων έργων, τεχνικές υπηρεσίες υπουργείων, τεχνικά τμήματα επαρχιακών διοικήσεων και δήμων κλπ. της Κύπρου και του εξωτερικού. Θα μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα συναφών αντικειμένων.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Oι εκπαιδευόμενοι ειδικεύονται στα παρακάτω θέματα:
• Tη μεθοδολογία της ιστορικής τεκμηρίωσης της κατασκευής,
• Tην αναζήτηση και αποδελτίωση ιστορικών πηγών,
• Tη χρονολόγηση του μνημείου,
• Tην αναγνώριση μιας δομικής κατασκευής ως προς την ιστορική περίοδο, το δομικό τύπο, την τυπολογική και μορφολογική κατάταξη,
• Tην κατασκευαστική ανάλυση, την καταγραφή παθολογίας και τρωτότητας,
• Tην οπτική και ενόργανη αποτίμηση των τυπικών μορφών παθολογίας,
• Tη μηχανική της τοιχοποιίας,
• Tην τεχνολογία των υλικών,
• Tη στατική και αντισεισμική ανάλυση κλπ.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS συνεργάζεται με την UNICERT, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου FREDERICK για την προβολή και προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών του σε Ελλάδα και Βαλκάνια».
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα και για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κε.Δι.Βι.Μ2 EXELIXIS, αποκλειστικό εκπρόσωπο της UNICERT και του Πανεπιστημίου FREDERICK για τον Νομό Καρδίτσας.
Τηλ: 24410-40050
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δ/νση: Γαρδικίου 5, Καρδίτσα

Καλές Τέχνες: Σύγχρονες Εικαστικές Προσεγγίσεις

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Καλών Τεχνών: Σύγχρονες Εικαστικές Πρακτικές, στοχεύει στην ανάπτυξη και προώθηση των σύγχρονων εικαστικών μεθόδων μέσα από το διευρυμένο φάσμα των Εικαστικών Τεχνών. Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα στο φοιτητή να υιοθετήσει διαφοροποιημένες προσεγγίσεις και μεθόδους ανάλογα με το πεδίο που τον ενδιαφέρει. Αυτό μπορεί να είναι η εκ βάθους έρευνα σε σχέση με μια προτεινόμενη εικαστική περιοχή, ή και η εξερεύνηση θεματικών με εφαρμογή διεπιστημονικών προσεγγίσεων. Το πρόγραμμα εστιάζει τη δυναμική του στην προώθηση πολιτισμικών θέσεων μέσω εμπλουτισμένων και πρωτότυπων εικαστικών προσεγγίσεων, μεθόδων και λεξιλογίου.
Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα ενθαρρύνει, προωθεί και προβάλλει την κριτική και πολιτισμική θεωρία, αλλά και την ουσιαστική αντίληψη του υλικού, της ιδέας και της θεματικής προσέγγισης σε σχέση με την εικαστική παραγωγή. Εστιάζει παράλληλα μια κατεύθυνση με τον επαγγελματικό χώρο και ιδιαίτερα την τοπική εικαστική και διεθνή παραγωγή, παρέχοντας δυνατότητες και ευκαιρίες συνεργασίας με τοπικά και διεθνή εικαστικά δρώμενα.
Το πρόγραμμα, συνυφασμένο με τη σύγχρονη αντίληψη των Εικαστικών Τεχνών, παρέχει στον φοιτητή μια δυνατή πρακτική και θεωρητική πλατφόρμα, μέσα από ένα ουσιαστικό δίκτυο μαθημάτων, τα οποία ανταποκρίνονται σε ένα υψηλό και απαιτητικό μαθησιακό επίπεδο.
Οι φοιτητές μέσα από συστηματική εξερεύνηση και πρακτικό πειραματισμό στα μαθήματα Studio Practice 1, 2 (Εργαστηριακή Πρακτική 1, 2), αναγνωρίζουν και καθοδηγούνται σε θέματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εικαστικές μεθόδους, τεχνικές, προσεγγίσεις και πρακτικές του κλάδου των Καλών Τεχνών. Τα κύρια αυτά μαθήματα δίνουν στο φοιτητή την ικανότητα να μελετήσει, να πειραματιστεί και να λύσει προβλήματα σε σχέση με το εικαστικό μέσο, το υλικό, την έννοια και τη μεθοδολογία; διαμέσου συνεχούς πρακτικής εξάσκησης, ομαδικής και προσωπικής ανατροφοδότησης, κριτικής σκέψης, επισκέψεις σε εκθέσεις, αλλά και μέσο εικαστικών πρωτοβουλιών σε σχέση με τοπικά και διεθνή δρώμενα.
Οι φοιτητές καλούνται επίσης να παρακολουθήσουν μια σειρά διαλέξεων, ομιλιών και παρουσιάσεων από καταξιωμένους καλλιτέχνες, θεωρητικούς, επιμελητές, ιστορικούς τέχνης, και πολιτισμικούς παραγωγούς, έτσι ώστε να αναπτύξουν αντίληψη, αλλά και να ενδυναμώσουν κριτικές θέσεις και απόψεις σε σχέση με το σύγχρονο εικαστικό προβληματισμό και τις εικαστικές διαδικασίες.
* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ικανότητες και δεξιότητες που θα αποκτηθούν
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη μιας σύγχρονης αντίληψης, ταυτότητας και προσέγγισης που ξεπερνά τα συμβατικά όρια και τις παραδοσιακές εικαστικές πρακτικές. Υποστηρίζει και ενθαρρύνει την ιδέα του Εικαστικού ως εμπνευσμένου και ενημερωμένου ατόμου, το οποίο είναι σε θέση να λειτουργεί μέσα σε ένα ανοικτό, σύγχρονο και διαπολιτισμικό εικαστικό περιβάλλον. Του δημιουργού που είναι σε θέση να στέκεται με κριτική στάση στα σημερινά κοινωνικοπολιτικά θέματα και με ουσιαστική κατανόηση και διευρυμένη αντίληψη στα σύγχρονα διεθνή ζητήματα. Το πρόγραμμα υπογραμμίζει τη θέση, αλλά και φιλοδοξία του, να κτίσει γέφυρες και συνεργασίες με άλλα πολιτιστικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, να προωθήσει την πολιτιστική ανταλλαγή και καινοτομία και να καταστεί ένα σημαντικό κέντρο που θα καλλιεργεί και θα προάγει τη δημιουργική υπόσταση του ατόμου και την καλλιτεχνική αριστεία. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος είναι, οι φοιτητές:
• Να αναπτύξουν πρωτότυπη εικαστική γλώσσα και ανεπτυγμένη κριτική αντίληψη της σύγχρονης εικαστικής πρακτικής.
• Να εμβαθύνουν σε σημαντικά ζητήματα και τοποθετήσεις που αφορούν τη σύγχρονη εικαστική σκηνή και να είναι σε θέση να αναπτύξουν ανάλογες συσχετίσεις μεταξύ σύγχρονων εικαστικών ιδεών και της εργαστηριακής τους πρακτικής.
• Να τοποθετούνται κριτικά πάνω σε πολιτισμικές θεωρίες, να αναπτύξουν καινοτόμο πειραματισμό και ενδιαφέρον ουσιαστικό εννοιολογικό περιεχόμενο στην εικαστική τους έκφραση και πρακτική.
• Να αναπτύξουν διεπιστημονικές δεξιότητες και εις βάθος κατανόηση σε έννοιες που αφορούν αλληλοεπιδρώμενες περιοχές των εικαστικών και του σχεδίου. Να εξερευνήσουν και να πειραματιστούν με διεπιστημονικές μεθοδολογίες που αποσκοπούν στην προαγωγή της σύγχρονης τέχνης, του σχεδιασμού και της θεωρίας.
• Να αναπτύξουν δυνατές σχέσεις με άλλες καλλιτεχνικές κοινότητες και ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και ιδρύματα με σκοπό το δημιουργικό διάλογο και την πολιτισμική συνδιαλλαγή.
• Να αναπτύξουν σημαντικές και εξειδικευμένες δεξιότητες, τεχνική κατάρτιση και πρακτικές εφαρμογές.
• Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την γνώση που θα αποκτήσουν σε σύνθετες εφαρμογές.
• Να αναπτύξουν μια δυνατή προσωπική εικαστική ταυτότητα μέσα από την πρακτική τους εξάσκηση και το ερευνητικό τους πεδίο.
• Να είναι σε θέση να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά με τους ομότιμούς τους και το ακαδημαϊκό προσωπικό, επιδεικνύοντας το απαιτούμενο επίπεδο αυτονομίας και υπευθυνότητας.
• Να τοποθετούνται κριτικά απέναντι στη σύγχρονη τέχνη και να συνεισφέρουν στο πεδίο της δικής τους έρευνας και πρακτικής, ούτως ώστε να καταστούν ανταγωνιστικοί στην ευρύτερη πολιτιστική σκηνή και εικαστική αγορά.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS συνεργάζεται με την UNICERT, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου FREDERICK για την προβολή και προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών του σε Ελλάδα και Βαλκάνια».
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα και για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κε.Δι.Βι.Μ2 EXELIXIS, αποκλειστικό εκπρόσωπο της UNICERT και του Πανεπιστημίου FREDERICK για τον Νομό Καρδίτσας.
Τηλ: 24410-40050
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δ/νση: Γαρδικίου 5, Καρδίτσα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Κοινoτική Φροντίδα Υγείας

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις και αλλαγές στο χώρο της υγείας. Η αναμενόμενη οργάνωση του Γενικού Εθνικού Συστήματος Υγείας θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. Η προετοιμασία ειδικευμένων επαγγελματιών υγείας για να προσφέρουν προληπτικές και θεραπευτικές φροντίδες στην κοινότητα θα συμβάλλει στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο Κοινοτική Φροντίδα Υγείας με τις δύο κατευθύνσεις:
• Γενική – Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας
• Πρόληψη και Φροντίδα Τραυμάτων

Σκοπό έχει την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας, ώστε οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να προσφέρουν βέλτιστη φροντίδα υγείας για πρόληψη, διατήρηση και προαγωγή της υγείας, καθώς και για αποκατάσταση της νόσου σε άτομα, οικογένειες, ειδικές ομάδες πληθυσμού και στην κοινότητα.
Ειδικότερα:
Στην κατεύθυνση της Γενικής- Οικογενειακής Φροντίδας Υγείας το πρόγραμμα σκοπό έχει να αποκτήσουν οι φοιτητές προηγμένες γνώσεις και δεξιότητες για ολοκληρωμένη προληπτική και θεραπευτική φροντίδα υγείας στην οικογένεια και σε άτομα όλων των ηλικιών.
Στην κατεύθυνση της Πρόληψης και Φροντίδας Τραυμάτων το πρόγραμμα σκοπό έχει να αποκτήσουν οι φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στην πρόληψη και φροντίδα τραυμάτων, εφαρμόζοντας κατάλληλες μεθόδους που συμβάλλουν στην αποφυγή ή την επούλωσή τους αντίστοιχα.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται:
• να αυξήσουν τις γνώσεις για τις βασικές έννοιες της υγείας και ασθένειας της κοινότητας,
• να εφαρμόζουν τη θεωρία στην ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση παρεμβάσεων Κοινοτικής Φροντίδας Υγείας,
• να αναπτύσσουν προγράμματα και αλλαγές σε πολλαπλά επίπεδα στην κοινότητα,
• να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν στρατηγικές για την προαγωγή της Κοινοτικής Υγείας,
• να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας,
• να αξιολογούν τις ατομικές, οικογενειακές και κοινοτικές ανάγκες υγείας,
• να παρέχουν ολοκληρωμένη προληπτική και εξειδικευμένη θεραπευτική φροντίδα των τραυμάτων.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS συνεργάζεται με την UNICERT, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου FREDERICK για την προβολή και προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών του σε Ελλάδα και Βαλκάνια».
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα και για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κε.Δι.Βι.Μ2 EXELIXIS, αποκλειστικό εκπρόσωπο της UNICERT και του Πανεπιστημίου FREDERICK για τον Νομό Καρδίτσας.
Τηλ: 24410-40050
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δ/νση: Γαρδικίου 5, Καρδίτσα

Κλινική Φαρμακευτική

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Φαρμακευτικής στην Κλινική Φαρμακευτική έχει σκοπό να ετοιμάσει ειδικούς επιστήμονες στη φαρμακοθεραπευτική αγωγή ασθενών των ιδρυμάτων φροντίδας υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλινικές), ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλής και αποτελεσματική αγωγή. Ο κλινικός φαρμακοποιός θα μπορεί να λειτουργεί ως συνεργάτης του κλινικού ιατρού στην επιλογή του βέλτιστου θεραπευτικού μέσου για συγκεκριμένη περίπτωση. Συντελώντας στην ασφαλή και αποτελεσματική φαρμακευτική αγωγή, που αποτελεί κύριο στόχο της νοσηλείας, ο κλινικός φαρμακοποιός θα μπορεί να συμβάλλει σε θέματα
• επιλογής φαρμάκων
• καθορισμού δόσεων
• αλληλεπιδράσεων φαρμάκων
• ανεπιθύμητων ενεργειών και τοξικότητας τους
• προσδιορισμού επιπέδου φαρμάκων και μεταβολιτών τους σε βιολογικά υγρά για συσχέτιση με τη δόση και θεραπευτική ή τοξική δράση φαρμάκων.
Άλλος κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ειδικών επιστημόνων στην Κλινική Φαρμακευτική, οι οποίοι θα μπορούν να στελεχώσουν άλλους τόπους διακίνησης, χρήσης φαρμάκων, μελέτης φαρμακευτικών προβλημάτων. Παράλληλα, οι κλινικοί φαρμακοποιοί είναι οι πλέον κατάλληλοι επιστήμονες σχετικά με τη χρήση φαρμάκων από ειδικές ομάδες ατόμων όπως υπερήλικες, νεφροπαθείς, εγκύους, θηλάζουσες μητέρες και εξαρτημένα άτομα.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές εξειδικευμένη εκπαίδευση στην Κλινική Φαρμακευτική. Επίσης το Πρόγραμμα παρέχει εκπαίδευση και εξειδίκευση με στόχο να:
• Εφοδιάσει με φαρμακοποιούς ειδικούς στην Κλινική Φαρμακευτική τα ιδρύματα φροντίδας υγείας της Κύπρου.
• Προσφέρει τα απαραίτητα προσόντα σε Κλινικούς Φαρμακοποιούς έτοιμους να εργαστούν στο νοσοκομειακό θάλαμο, σε συνεργασία με τον κλινικό ιατρό για θέματα επιλογής φαρμακευτικής αγωγής, δοσολογικών σχημάτων, αλληλεπιδράσεων, ανεπιθύμητων ενεργειών και τοξικών δράσεων φαρμάκων.
• Παρέχει ειδικούς επιστήμονες ικανούς να προβούν σε προσδιορισμό και εκτίμηση επιπέδων φαρμάκων ή μεταβολιτών τους σε ούρα, αίμα και άλλα βιολογικά υλικά, με σκοπό την ασφαλή φαρμακευτική αγωγή του ασθενούς και συνεπώς την κοινωνική και οικονομική βοήθεια προς την Πολιτεία.
• Εφοδιάσει φαρμακευτικούς επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις ικανούς να ασχοληθούν επιτυχώς και σε άλλους τομείς με κοινωνικό και οικονομικό όφελος, όπως ως σύμβουλοι υγείας, κυρίως στη χρήση, τοξικότητα και αλληλεπιδράσεις φαρμάκων.
• Προετοιμάσει ειδικούς επιστήμονες που θα λειτουργούν ως σύμβουλοι σε θέματα φαρμακοθεραπευτικής αγωγής ειδικών ομάδων του πληθυσμού, όπως υπερήλικες, έγκυοι, εξαρτημένοι από αλκοόλη ή άλλες ουσίες.

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να:
• Αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις και πληροφορίες για φάρμακα και τη χρήση τους.
• Εφαρμόζουν τις θεωρητικές γνώσεις στην ανάπτυξη ικανοτήτων αξιολόγησης και επιλογής φαρμάκων
• Σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται φαρμακοθεραπευτική αγωγή ασθενών
• Διαχειρίζονται τη κατάσταση της νόσου
• Καταστούν ικανοί να προσδιορίζουν φάρμακα ή κύριους μεταβολίτες αυτών σε βιολογικά υγρά
• Συσχετίζουν τις παραπάνω συγκεντρώσεις στα βιολογικά υγρά με αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή ή εμφάνιση τοξικών φαινομένων ή ανεπιθύμητων ενεργειών.
• Επεξεργάζονται ηλεκτρονικά δεδομένα που αφορούν φαρμακοθεραπεία και ασφαλή χρήση φαρμάκων
• Αναπτύσσουν προγράμματα αγωγής και εκπαίδευσης
Αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η εξειδίκευση φαρμακευτικών επιστημόνων σε θέματα Κλινικής Φαρμακευτικής τα οποία αφορούν την κοινωνία και την οργανωμένη πολιτεία, για λόγους ανθρωπιστικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς. Αναμένεται ενίσχυση της ευχέρειας της Πολιτείας να εφοδιαστεί με επιστημονικό προσωπικό ειδικώς εκπαιδευμένο ώστε να στελεχώσει τους τόπους φροντίδας υγείας, νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS συνεργάζεται με την UNICERT, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου FREDERICK για την προβολή και προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών του σε Ελλάδα και Βαλκάνια».
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα και για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κε.Δι.Βι.Μ2 EXELIXIS, αποκλειστικό εκπρόσωπο της UNICERT και του Πανεπιστημίου FREDERICK για τον Νομό Καρδίτσας.
Τηλ: 24410-40050
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δ/νση: Γαρδικίου 5, Καρδίτσα

Διοίκηση Υπηρεσιών & Μονάδων Υγείας

Το Πρόγραμμα έχει σκοπό την εξειδίκευση και προετοιμασία της επόμενης γενιάς των ανώτερων στελεχών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα Υγείας για μια εποικοδομητική σταδιοδρομία. Ιδιαίτερα στο Δημόσιο τομέα, όπου επίκειται η υλοποίηση και εφαρμογή του ΓεΣΥ, η στελέχωσή του από ανθρώπους της σύγχρονης Διοίκησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα του. Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης του χώρου της Υγείας επιτυγχάνεται με τη βαθιά γνώση και τη συνδυασμένη εφαρμογή της επιστήμης της Διοίκησης με τις επιστήμες της Υγείας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνώσεων για την απόκτηση δεξιοτήτων, οι οποίες θεωρούνται σήμερα απαραίτητες από τους επαγγελματίες της υγείας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων διοίκησης και οικονομίας, τόσο στο σχεδιασμό και προγραμματισμό, όσο και στη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας.
Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών χρησιμοποιούνται σύγχρονα εποπτικά μέσα και ηλεκτρονικές παρουσιάσεις και πραγματοποιούνται διαλέξεις, σεμινάρια και μελέτες περιπτώσεων (case studies).
Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τα γενικής χρήσης εργαστήρια πληροφορικής του Πανεπιστημίου με μεγάλο αριθμό σταθμών εργασίας, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών λογισμικών πακέτων. Τα εργαστήρια παρέχουν διαδικτυακή πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων και εγκαταστάσεις εκτύπωσης. Επίσης το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου, οι οποίες εμπλουτίζονται συνεχώς με μεγάλο αριθμό βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών και παρέχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Προς επίτευξη του σκοπού του προγράμματος έχουν τεθεί ως στόχοι:
• η απόκτηση από την πλευρά των σπουδαστών ειδικών γνώσεων στα θέματα οργάνωσης-διοίκησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πολιτικής,
• η ικανότητα χρήσης όλων των σύγχρονων εργαλείων διοίκησης, τόσο σε επιχειρησιακό, όσο και σε στρατηγικό επίπεδο,
• η διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων σύγχρονης διοικητικής κουλτούρας,
• η διαμόρφωση της σύγχρονης εικόνας Διοικητή, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα Υγείας, και
• η δυνατότητα κρίσης και αξιολόγησης των στρατηγικών χειρισμών του εκσυγχρονισμένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος του χώρου της Υγείας.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι εκπαιδεύονται οι σπουδαστές στην ανάπτυξη συνεργατικής συμπεριφοράς.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS συνεργάζεται με την UNICERT, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου FREDERICK για την προβολή και προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών του σε Ελλάδα και Βαλκάνια».
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα και για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κε.Δι.Βι.Μ2 EXELIXIS, αποκλειστικό εκπρόσωπο της UNICERT και του Πανεπιστημίου FREDERICK για τον Νομό Καρδίτσας.
Τηλ: 24410-40050
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δ/νση: Γαρδικίου 5, ΚαρδίτσαΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA

Ο στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με ισχυρό υπόβαθρο στη διοίκηση επιχειρήσεων, που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα ενισχύει τις δυνατότητες των συμμετεχόντων να οργανώσουν δική τους επιχείρηση ή να κάνουν καριέρα σε διευθυντικές θέσεις σε κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το πρόγραμμα παρέχει επίσης το αναγκαίο υπόβαθρο στους συμμετέχοντες που πρόκειται να ακολουθήσουν καριέρα σε διευθυντικές θέσεις στο δημόσιο τομέα. Επιπλέον, μέσω της συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα, σεμινάρια από ειδικούς και με την προετοιμασία της διατριβής τους. Οι συμμετέχοντες είναι επίσης έτοιμοι να συμμετάσχουν στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αναμένεται να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς των οικονομικών, χρηματοοικονομικής, λογιστικής, μάρκετινγκ και διοίκησης από καθηγητές με ειδίκευση στους τομείς αυτούς με διεθνώς αναγνωρισμένη έρευνα και δημοσιεύσεις. Ιδιαίτερα σημαντικό ότι, πέρα από την ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων στους προαναφερθέντες τομείς, είναι η ανάπτυξη ηγετικών δυνατοτήτων και γνώσεων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και μέσω της μελέτης πραγματικών περιπτώσεων (case studies) στην αντιμετώπιση πραγματικών οικονομικών καταστάσεων στη μελλοντική τους καριέρα. Το πρόγραμμα προετοιμάζει επίσης τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη (sustainable growth) των κοινοτήτων τους.
* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
• Κατανοούν τις αρχές μικροοικονομικού και μακροοικονομικού περιβάλλοντος που λειτουργούν οι επιχειρήσεις και να βρίσκουν λύσεις για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό.
• Αξιολογούν επενδύσεις και άλλες χρηματοδοτικές αποφάσεις.
• Δημιουργούν σχέδια μάρκετινγκ και τοποθέτησης νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά.
• Αναπτύσσουν τις απαραίτητες διοικητικές και ηγετικές ικανότητες για να ηγούνται των επιχειρήσεών τους σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
• Εφαρμόζουν τις αρχές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου.
• Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες στην ανάλυση των δεδομένων προγραμματισμού νέων επιχειρηματικών σχεδίων.
• Κατανοούν τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS συνεργάζεται με την UNICERT, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου FREDERICK για την προβολή και προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών του σε Ελλάδα και Βαλκάνια».
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα και για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κε.Δι.Βι.Μ2 EXELIXIS, αποκλειστικό εκπρόσωπο της UNICERT και του Πανεπιστημίου FREDERICK για τον Νομό Καρδίτσας.
Τηλ: 24410-40050
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δ/νση: Γαρδικίου 5, Καρδίτσα

Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση

Για αιώνες, η εμπορική ναυτιλία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν διαχρονικά χαμηλότερο κόστος μεταφοράς, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και στην ολοκλήρωση της έννοιας της παγκοσμιοποίησης, βρίσκονται σε διαρκή αλληλεξάρτηση, παράλληλα με την αδιάκοπη εξέλιξη των δικτύων μεταφοράς. Παράγοντες όπως η διεθνής ναυτιλία, το διεθνές εμπόριο και οι διεθνείς εμπορικές πρακτικές, αποτελούν τη βάση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, ενώ η νομική, οικονομική και διοικητική διάσταση του εμπορίου και των μεταφορών αποτελούν τις κύριες εξειδικεύσεις του.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένη και περιεκτική προσέγγιση όλων των βασικών θεμάτων, που θεωρούνται απαραίτητες για τη σε βάθος κατανόηση του διεθνούς εμπορίου και των μεταφορών. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων, απαραίτητων σε Διευθυντικά στελέχη εταιρειών του διεθνούς εμπορίου και της ναυτιλιακής βιομηχανίας, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της κριτικής ανάλυσης και της εφαρμογής τους στις συνεχείς προκλήσεις των παγκόσμιων αγορών.
Η απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτεί την επιτυχή εκπόνηση και υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διατριβής έκτασης 12,000-15,000 λέξεων. Η διατριβή αυτή αποτελεί ουσιαστική εξατομικευμένη μελέτη εμβάθυνσης σε εξειδικευμένο αντικείμενο επιλογής κάθε φοιτητή, (κατόπιν έγκρισης), την οποία θα εκπονήσει κάτω από την επίβλεψη ενός εκ των Καθηγητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Η διατριβή μπορεί να αποτελεί τμήμα πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας, ή αναλυτική σύνθεση και κριτική ήδη δημοσιευμένου επιστημονικού έργου.
Το Πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα της απόκτησης εξειδίκευσης σε ένα από τα ακόλουθα θεματικά πεδία: Διεθνές Εμπόριο & Logistics, Πλοιοδιαχείριση, Χρηματοοικονομικά και Διεθνείς Μεταφορές.
Ο φοιτητής αξιολογείται μέσω συνδυασμού διάφορων μεθόδων αξιολόγησης, όπως: γραπτές εξετάσεις, εργασίες, σεμινάρια και παρουσίαση μελετών, καθώς και μέσω της υποβολής της Μεταπτυχιακής Διατριβής.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Εξειδικευμένοι στόχοι
• Να προσφέρει στους φοιτητές περιεκτική γνώση και σε βάθος κατανόηση των δομών, μεθόδων και θεσμικών πρακτικών του διεθνούς εμπορίου και της ναυτιλίας στο διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον που δρουν.
• Να αναπτύξει μια ιδιαίτερα επίλεκτη ομάδα διοικητικών στελεχών, ικανών στο να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να προωθήσουν πολιτικές, πρακτικές και προγράμματα, στο διαρκώς εξελισσόμενο χώρο του διεθνούς εμπορίου και της διοίκησης και διαχείρισης ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
• Να προσφέρει την απαιτούμενη γνώση και κριτική ικανότητα σε φοιτητές που επιθυμούν τη συνέχιση των σπουδών σε πτυχία ερευνητικού επιπέδου (απόκτηση MPhil, Διδακτορικά Διπλώματα PhD, κλπ).

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS συνεργάζεται με την UNICERT, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου FREDERICK για την προβολή και προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών του σε Ελλάδα και Βαλκάνια».
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα και για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κε.Δι.Βι.Μ2 EXELIXIS, αποκλειστικό εκπρόσωπο της UNICERT και του Πανεπιστημίου FREDERICK για τον Νομό Καρδίτσας.
Τηλ: 24410-40050
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δ/νση: Γαρδικίου 5, Καρδίτσα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας

 Ο σκοπός του «Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας» (ΑΠΥ) είναι η κατάρτιση επαγγελματιών που να μπορούν να αναπτύξουν, να προωθήσουν και να εφαρμόσουν καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και στρατηγικές αγωγής και προαγωγής της υγείας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, στην κοινότητα, σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σχεδιάστηκε με σκοπό να ανταποκριθεί και να καλύψει τις ανάγκες του τόπου ως προς τα ζητήματα της αγωγής και προαγωγής της υγείας, και να προσφέρει επαρκή και ποιοτική κατάρτιση, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί, τόσο μέσα στα πλαίσια της επίσημης εκπαίδευσης όσο και μέσα από άλλους φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή της υγείας των πολιτών. Στους φορείς αυτούς περιλαμβάνονται οι δημόσιες υπηρεσίες, ο ιδιωτικός τομέας, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί (ΜΚΟ).

Tο Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης (Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση, Μέση Γενική και Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση),
 • επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές/τριες, επισκέπτες/τριες υγείας κ.ά.),
 • επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων που απασχολούνται στον τομέα της υγείας (κοινωνικούς λειτουργούς, στελέχη επιχειρήσεων, συμβούλους), και
 • στελέχη των υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ΜΚΟ που ασχολούνται με τη διαμόρφωση πολιτικής σε θέματα υγείας, καθώς και με την εκπαίδευση στην αγωγή και προαγωγή της υγείας.

Για την κάλυψη των αναγκών και των ενδιαφερόντων όλων των πιο πάνω, προνοείται ώστε ο βασικός κορμός μαθημάτων να συμπληρώνεται με την επιλογή εξειδίκευσης ανάλογα με τα προσωπικά ενδιαφέροντα και τον τομέα απασχόλησης των συμμετεχόντων. Η επιλογή εστιάζεται σε θέματα που αφορούν την αγωγή και την προαγωγή της υγείας στην εκπαίδευση, στην κοινότητα, σε κέντρα υγείας και σε νοσοκομεία και στην ενσωμάτωση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των δυνατοτήτων που αυτή παρέχει στον προγραμματισμό και στη διδασκαλία θεμάτων υγείας.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την υλοποίηση του Προγράμματος οι απόφοιτοι αναμένεται:

 • να γνωρίσουν το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία της Αγωγής και Προαγωγής Υγείας, το ρόλο τους στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τις διαδικασίες και αναγκαιότητες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης στον τομέα αυτό,
 • να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα σύγχρονα προβλήματα υγείας σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και να αναπτύξουν συστημική, κριτική και δημιουργική σκέψη για αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο,
 • να αναπτύξουν τα απαραίτητα εννοιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία για τον ακριβή εντοπισμό και την κριτική ανάλυση των θεμελιωδών ζητημάτων που εγείρονται κατά τη διαδικασία επιλογής προτεραιοτήτων και μεθοδολογίας για παροχή προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας,
 • να αναγνωρίζουν και να διερευνούν κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτισμικούς και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία (σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο),
 • να διερευνούν παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την υιοθέτηση υγιεινών τρόπων ζωής και την τροποποίηση βλαβερών για την υγεία συμπεριφορών (όπως αντιλήψεις, αξίες, φύλο, ηλικία, περιβάλλον, ΜΜΕ, κ.ά.), και να αναλύουν τις επιδράσεις τους στη σωματική, ψυχολογική και κοινωνική πτυχή της υγείας,
 • να γνωρίσουν και να διερευνήσουν το ρόλο της εκπαίδευσης στην αγωγή και προαγωγή της υγείας (αναλυτικό πρόγραμμα, άτυπο αναλυτικό, σχέσεις του σχολείου με τους γονείς και την κοινότητα) στα σχολεία όλων των βαθμίδων, ως μίας κατεξοχήν διαθεματικής δραστηριότητας, η οποία συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των μαθητών και της κοινότητας,
 • να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και αξιοποίησης πολυμέσων, εποπτικών βοηθημάτων και των τεχνών,
 • να αναπτύσσουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν προγράμματα αγωγής και προαγωγής της υγείας στο σχολείο και στην κοινότητα,
 • να συνδέουν τη σχολική ζωή με την κοινωνική πραγματικότητα και να εφαρμόζουν στρατηγικές εμπλοκής / συνεργασίας με τους γονείς και την κοινότητα κατά την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας,
 • να αξιολογούν και να αξιοποιούν ερευνητικά ευρήματα στην εκπαίδευση, στον εργασιακό χώρο και γενικά κατά τη διαδικασία αγωγής και προαγωγής της υγείας, και τέλος
 • να γνωρίζουν τη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής για την αγωγή και προαγωγή της υγείας, να αποκτήσουν δεξιότητες κριτικής ανάλυσης σε ό,τι αφορά τη χάραξη μιας τέτοιας πολιτικής και να κατανοήσουν το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και τις διαδικασίες ενεργού συμμετοχής της στη διαμόρφωση μιας τέτοιας πολιτικής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS συνεργάζεται με την UNICERT, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου FREDERICK για την προβολή και προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών του σε Ελλάδα και Βαλκάνια».

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα και για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κε.Δι.Βι.Μ2 EXELIXIS, αποκλειστικό εκπρόσωπο της UNICERT και του Πανεπιστημίου FREDERICK για τον Νομό Καρδίτσας.

Τηλ: 24410-40050

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δ/νση: Γαρδικίου 5, Καρδίτσα

Συμβουλευτική & Επαγγελματική Καθοδήγηση

Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Frederick στη Λεμεσό. Γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Ελληνική, ενώ το υλικό μάθησης διανέμεται στους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος. Η πρακτική άσκηση διεκπεραιώνεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (γυμνάσια / λύκεια), σε υπηρεσίες απασχόλησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης, σε κέντρα ή ινστιτούτα ή άλλα ιδρύματα ιδιωτικά, κοινοτικά ή δημόσια, που εφαρμόζουν το θεσμό της Συμβουλευτικής. Πρακτικές ασκήσεις μπορεί να γίνονται και σε ανάλογα ιδρύματα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίοι προέρχονται από το χώρο των Επιστημών της Αγωγής, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, όπως των Τμημάτων:
• Προδημοτικής Εκπαίδευσης
• Δημοτικής Εκπαίδευσης
• Κοινωνικής Εργασίας
• Ψυχολογίας
• Νοσηλευτικής
• Κοινωνιολογίας
• Επισκεπτών Υγείας

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση σκοπό έχει την ειδίκευση στη Συμβουλευτική και στην Επαγγελματική Καθοδήγηση ώστε οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να υποβοηθήσουν μαθητές/τριες και νέους/ες να αναπτυχθούν ψυχολογικά και επαγγελματικά, να αντιμετωπίσουν κοινωνικά θέματα ή/και να επιλέξουν συνειδητά και υπεύθυνα επαγγελματική κατεύθυνση.
Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται:
• Να αυξήσουν τις γνώσεις τους για τις βασικές έννοιες και τεχνικές της Συμβουλευτικής και της Επαγγελματικής Καθοδήγησης
• Να εφαρμόσουν τη θεωρία στην ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση παρεμβάσεων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Καθοδήγησης
• Να προάγουν την επιστημονική γνώση που σχετίζεται με τη Συμβουλευτική και την Επαγγελματική Καθοδήγηση με τη διεξαγωγή σχετικών ερευνών και την πραγματοποίηση μελετών.
• Να εκπονούν και να εφαρμόζουν προγράμματα σχετικά με τη Συμβουλευτική και την Επαγγελματική Καθοδήγηση και να παρέχουν στους πολίτες κάθε είδους σχετική υπηρεσία.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS συνεργάζεται με την UNICERT, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου FREDERICK για την προβολή και προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών του σε Ελλάδα και Βαλκάνια».
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα και για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κε.Δι.Βι.Μ2 EXELIXIS, αποκλειστικό εκπρόσωπο της UNICERT και του Πανεπιστημίου FREDERICK για τον Νομό Καρδίτσας.
Τηλ: 24410-40050
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δ/νση: Γαρδικίου 5, Καρδίτσα

Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει σκοπό την παραγωγή ικανών και αποτελεσματικών επιστημόνων τόσο στην καλλιέργεια και προαγωγή της ακαδημαϊκής εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας στην επιστήμη με βάση τη διεθνή πρακτική και τις ανάγκες της Κυπριακής κοινωνίας, όσο και στη δημιουργία υποδομής για τη διαρκή προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε όλες τις εκφράσεις της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού.
Το πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές/φοιτήτριες του να αποκτήσουν το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό επιστημονικό υπόβαθρο στις σύγχρονες τάσεις διδακτικής μεθοδολογίας και οργάνωσης αποτελεσματικών περιβαλλόντων μάθησης που ευνοούν την διεπιστημονικότητα, ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος να μπορούν να λειτουργούν ως παραγωγικά στελέχη στο χώρο της εκπαίδευσης ή του αθλητισμού και να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της σημερινής αλλά και αυριανής κοινωνικής πραγματικότητας.
Αναμένεται ακόμα ότι οι φοιτητές θα αντλήσουν σημαντικές γνώσεις από τα προσφερόμενα μαθήματα στην τάξη, τα οποία από κοινού με τις εργασίες που θα εκπονηθούν στην πράξη, θα αποκτήσουν εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν σε όλους τους τομείς της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού.
Επιπλέον, αναμένεται να προωθηθεί η έρευνα για τη Φυσική Αγωγή στους διάφορους τομείς της εκπαίδευσης και της κοινωνίας. Επίσης να αναπτυχθεί η δημιουργία δικτύων συνεργασίας ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η δημιουργία δικτύων συνεργασίας και έρευνας σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και προβληματισμού. Μέσα από τα δίκτυα αυτά αναμένεται ότι θα ενδυναμωθεί ο ρόλος της έρευνας στους τομείς της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού και να αποκτηθούν εμπειρίες οι οποίες θα συμβάλουν στην ανάδειξη σημαντικών ζητημάτων ως θεμάτων υψηλής προτεραιότητας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Προς αυτή την κατεύθυνση, πέρα από τον τομέα της εκπαίδευσης, αναμένεται ότι θα εμπλακούν φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση:
• Να έχουν ως εφόδια γνώσεις και πληροφορίες για τις πλέον πρόσφατες τάσεις στη διδακτική μεθοδολογία και στην επιστήμη της παιδαγωγικής και να έχουν μηχανισμούς αυτομόρφωσης στο συγκεκριμένο τομέα.
• Να εφαρμόζουν σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στη διδακτική πράξη.
• Να εφαρμόζουν καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος.
• Να εφαρμόζουν σύγχρονες βασικές επιστημονικές αρχές που σχετίζονται με αθλητικές δραστηριότητες σε παιδιά παιδικής, προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας.
• Να κατανοούν τη συμβολή της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Κύπρο.
• Να κατανοούν τους τρόπους ενίσχυσης των επί μέρους πτυχών της ευεργετικής επίδρασης της άσκησης στη σωματική και ψυχική υγεία.
• Να αξιολογούν και να αξιοποιούν ερευνητικά ευρήματα στην εκπαίδευση και στον αθλητικό χώρο.
• Να αναγνωρίζουν και να διερευνούν κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτισμικούς και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την ενασχόληση με τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
• Να αναπτύσσουν να εφαρμόζουν και να αξιολογούν προγράμματα φυσικής αγωγής και αθλητισμού στο σχολείο και στην κοινότητα, να συνδέουν τη σχολική ζωή με την κοινωνική πραγματικότητα και να εφαρμόζουν στρατηγικές εμπλοκής / συνεργασίας με τους γονείς και την κοινότητα κατά την υλοποίηση προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
• Να γνωρίζουν τη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, να επιδεικνύουν δεξιότητες κριτικής ανάλυσης σε ό,τι αφορά τη χάραξη μιας τέτοιας πολιτικής και να κατανοούν το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και τις διαδικασίες ενεργού συμμετοχής στη διαμόρφωση μιας τέτοιας πολιτικής.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS συνεργάζεται με την UNICERT, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου FREDERICK για την προβολή και προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών του σε Ελλάδα και Βαλκάνια».
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα και για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κε.Δι.Βι.Μ2 EXELIXIS, αποκλειστικό εκπρόσωπο της UNICERT και του Πανεπιστημίου FREDERICK για τον Νομό Καρδίτσας.
Τηλ: 24410-40050
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δ/νση: Γαρδικίου 5, Καρδίτσα

Εκπαίδευση για το Περιβάλλον & την Αειφόρο Ανάπτυξη

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι σε θέση να υποστηρίξει τη διεξαγωγή των μαθημάτων του Προγράμματος, είτε με τις υποδομές που διαθέτει το ίδιο, είτε μέσα από τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει με φορείς από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αξιοποιεί υποδομές του Πανεπιστημίου, όπως το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, το Εργαστήριο της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης, Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κ.ά. Ταυτόχρονα, το Πρόγραμμα έχει αναπτύξει συνεργασίες και υποστηρίζεται από τους ακόλουθους φορείς και οργανισμούς:
• Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου – Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης).
• Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Δασών – Φυτώριο και Πάρκο Αθαλάσσας, Βοτανικούς Κήπους, Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, Τμήμα Περιβάλλοντος, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών).
• Μουσείο Νερού.
• Μουσείο Θάλασσας.
• Μη-κυβερνητικό Οργανισμό “Ακτή”.
• Περιβαλλοντικό Οργανισμό Green-Dot.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να προσφέρει επαρκή και ποιοτική κατάρτιση στα θέματα της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί, τόσο μέσα στα πλαίσια της επίσημης εκπαίδευσης, όσο και μέσα από άλλους φορείς που μπορούν να συμβάλουν στη δια βίου εκπαίδευση των πολιτών. Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργαστούν:
• σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης,
• σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και των ημικρατικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στα θέματα της περιβαλλοντικής πολιτικής, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης και γενικότερα της προώθησης της έννοιας και των πρακτικών της αειφόρου ανάπτυξης, και
• σε περιβαλλοντικά κέντρα και οργανισμούς από τον ιδιωτικό τομέα, μη-κυβερνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς από το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης με ενδιαφέροντα στα θέματα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Επίσης, οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τόσο στο Πανεπιστήμιο Frederick, όσο και σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS συνεργάζεται με την UNICERT, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου FREDERICK για την προβολή και προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών του σε Ελλάδα και Βαλκάνια».
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα και για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κε.Δι.Βι.Μ2 EXELIXIS, αποκλειστικό εκπρόσωπο της UNICERT και του Πανεπιστημίου FREDERICK για τον Νομό Καρδίτσας.
Τηλ: 24410-40050
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δ/νση: Γαρδικίου 5, Καρδίτσα

 

Γραφτείτε στο Newsletter και ενημερωθείτε για προγράμματα ανέργων και επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
logos-bottom
eyc horizontal s

© Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Εxelixis. All rights reserved. Μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου Exelixis.